Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Przebieg mediacji -

Mediacja odbywa się neutralnym miejscu. Dzięki temu żadna ze stron nie ma przewagi psychologicznej. Mediator jest obiektywny i pomaga znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zasady obowiązujące
w postępowaniu mediacyjnym

Zasady

W postępowaniu mediacyjnym obowiązuje 8 zasad których należy bezwzględnie przestrzegać na każdym etapie postępowania:

1. Bezstronność mediatora – Mediator zachowuje pełny obiektywizm i równy dystans w stosunku do stron.

2. Dobrowolność – w postępowaniu mediacyjnym istnieje możliwość odstąpienia od mediacji na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. W przypadku ewidentnego łamania przez strony zasad, mediacje może zerwać również Mediator.

3. Autonomia konfliktu – konflikt jest własnością stron i to strony nim zarządzają.

4. Poufność – postępowanie mediacyjne jest poufne , nie można się przed sądem skutecznie powoływać na dane z postępowania (Mediator sporządza dokumentację służącą prowadzeniu postępowania , po jego zakończeniu jest ona niszczona).

5. Nieformalność spotkań – strony w porozumieniu z mediatorem same decydują o formie spotkań.

6. Poszanowanie godności każdego uczestnika postępowania.

7. Dążenie przez strony do ugody.

8. Postępowanie w dobrej wierze.

strzalkaDol

Przebieg mediacji
krok po kroku

I. Kontakt i konsultacje

przebiegMediacji1

Zazwyczaj mediacja jest inicjowana przez jedną ze stron konfliktu, w takim wypadku po rozmowie dotyczącej istoty sporu, skontaktuję się z drugą stroną sporu aby przedstawić idee mediacji, przebieg i czego można się spodziewać w trakcie rozmowy. Zdecydowanie się na rozstrzygnięcie konfliktu na drodze mediacji jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania, podejmując się rozwiązania sporu w ten sposób, wykazują Państwo dojrzałość i racjonalne podejście do zarządzania sporem.

“Gdy obie strony wyrażą chęć podjęcia rozmowy, wyznaczymy możliwe najbliższy termin na spotkanie. W tym czasie Ja przygotuję się do mediacji od strony merytorycznej aby zapewnić Państwu możliwie najlepszą pomoc w rozwiązaniu konfliktu. ”

W ramach przygotowań z Państwa strony niezbędne będzie jedynie przygotowanie dokumentów które mogą okazać się niezbędne w przypadku zawarcia ugody (np: w przypadku rozwodu – odpis aktu małżeństwa, w przypadku mediacji gospodarczej – pełnomocnictwo do zawarcia ugody).

strzalkaDol

II. Mediacja

przebiegMediacji2

Mediacja między stronami będzie prowadzona w oparciu o:

1. Dostęp do potrzebnych informacji: Jako mediator i prawnik zapewniam Klientom informacje o prawnych aspektach problemu, aby podjąć świadome i przemyślane decyzje dotyczące przedmiotu sporu.

2. Spotkanie na neutralnym gruncie: Mediacja będzie prowadzona w miejscu nienależącym do żadnej ze stron, aby nie dawać nikomu przewagi psychologicznej w rozmowach. Miejsce, w którym odbędzie się mediacja, ma sprzyjać zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz skupieniu na problemie.

3. Konstruktywną dyskusję: Oznacza to, że strony uczestniczące w mediacji będą nakierowane od razu na rozmowę o konflikcie. Rozmowa będzie toczona z poszanowaniem godności każdej ze stron. W przeciwieństwie do postępowania sądowego (w którym rozprawy wyznaczone są raz na kwartał, składa się mnóstwo pism i wniosków lub powołuje biegłych) strony mają możliwość rozwiązania konfliktu w ciągu kilku godzin dyskusji.

4. Konstruowanie ugody: W konstruowaniu postanowień ugody uczestniczą obydwie strony, mogą czynić ustępstwa oraz negocjować treść postanowień. Istnieje tu pełna dowolność. Najważniejsze jest, aby obie strony czuły, że zostały potraktowane sprawiedliwie, a ugoda będzie końcem ich konfliktu.

strzalkaDol

III. Ugoda

przebiegMediacji3

Na bazie uzgodnień mediator sporządzi dokument zawierający wszystkie postanowienia stron. Mediator dba o to, aby ugoda była zgodna z obowiązującym prawem. Ugoda zawarta w mediacji zleconej przez strony (pozasądowej) ma charakter prawny zwykłej umowy (tak jak np. umowa sprzedaży) i wiąże strony.
Po wniesieniu opłaty (50 zł) sąd może nadać ugodzie charakter wyroku sądowego.

Obie strony otrzymają po egzemplarzu ugody, dodatkowo jeden egzemplarz będzie przechowywany w moim archiwum.
W przypadku gdyby kolejnym krokiem po zawarciu ugody było złożenie do sądu pism, pozwów lub załatwienie innych formalności w urzędach, będę do Państwa dyspozycji aby pomóc dopełnić wszystkich formalności, szczegóły zakresu takiej pomocy zależeć będą od charakteru sprawy i uzgodnień między Mediatorem a Stronami.

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM